Ոտնաթաթերի ուռածություն ու ոտքերի ցավ․․․Ահա դրանցից ազատվելու մի քանի միջոց

Ոտնաթաթերի ուռածություն ու ոտքերի ցավ․․․Ահա դրանցից ազատվելու մի քանի միջոց։Վեր ացրեք ոտքի ցավն ու այտուցը և զգալ իորեն կբար ելավեք Ձեր կյանքի ո-րակը: Ոտքեր ում հեղուկի կուտակման հատ կապես տարածված պատճառներն են.

  • Նստակյաց ապրելակերպ․

Խնդիրն ավելի է սրվում շոգ եղանակին: Արդյո ւնքում հեղուկը կուտակ վում է ամբողջ մարմնում, հատկապես ոտքերում, ձեռքերում և դեմքի հատվ ածում:

  • Երակներում ոչ ֆունկցիոնալ փականներ․

Տարիքի կամ ավելորդ քաշի ավելացման հետ մեկտեղ երակ ներում նկատ վում է փականների մաշվածություն, որի արդյունքում ար-յան հետադարձ հոսքը դժվարանում է: Այն խաթարում է արյան շրջա նառությունն ու բջիջների սնուցումը, որի արդյունքում առաջա-նում են այտուցներ, վարիկոզ, ծանրո ւթյուն ու ցավ ոտքերում:

  • Թոքերի քրոնիկ հիվանդություն․

Ոտքերում ցավ և այտուց առաջացնող պատ ճառ կարող է դառ նալ քրոնիկ բրո նխիտը և սիրտ- թոքային անբավ արարությունը:

  • Սրտի անբավարարություն․

Սա խնդիր է, երբ սիրտը չի կարող արդյունա վետորեն մղել արյունը, ինչն իր հերթին հեղուկի կուտակում է առաջացնում թոքերում և մարմնի այլ մասերում

  • Արյան մեջ սպիտակուցի ցածր մակարդակ․

Այս խնդիրն առավել հաճախ առաջանում է թերսնո ւցման արդյունքում (օրինակ՝ բուս ակերների մոտ), ինչ պես նաև երիկամ ների կամ լյարդի վատ գործողության պատճառով:

Սպիտակուցն օգնում է պահպանել երակների մեջ աղի և ջրի հավասարակշռո ւթյունը:Այնուամենայնիվ,եթե արյան մեջ սպիտակու-ցի (ալբումինի) մակարդակը որոշակի մակար դակից ցածր լինի, հեղուկը կուտակվում է հիմնականում ոտքերի և կոճերի հյուսվածքներում:

  • Լիմֆեդեմա․

Վերջույթների ավշային այտուցը հավաքում է ավշային հեղուկը վատ աշխա տող ավշային համակարգի արդյունքում: Լիմֆատիկ հե-ղուկը հարուստ է սպիտա կուցներով և սովո րաբար հոսում է ավշ ային մազա նոթների լայն ցանցով և մաքրում աղտոտիչները, ինչ-պես նաև մանրէները։Եթե ​​լիմֆատիկ հեղուկի հոսքը ինչ-որ կերպ սահմանափակվում է,ապա հեղուկը կուտակվում է և ցավ է պատ-ճառում:

  • Վարակներ․

Ոտքերի այտուցի և ցավի հազվադեպ պատճառը վարակն է: Վարակման ռիսկն ավելի մեծ է դիաբետիկ նյարդաբանությամբ տառա-պող մարդկանց մոտ: Եթե ​​շաքարախտ ունեք, շատ կարևոր է ամեն օր հետևել Ձեր ոտքերին՝ բշտիկ ների կամ ցանի առկայությունը ստուգելու համար, քանի որ վնասված նյարդերը միշտ չէ, որ կարող են որևէ խնդիր ազդանշել:

  • Դեղերի կողմնակի ազդեցություններ․

Մեծ քանակությամբ դեղամիջոցներ կարող են առաջացնել ոտքի ցավ և ուռո ւցք՝ որպես կողմնակի բարդո ւթյուններ։ Մարմնի վրա այս ազդեցու թյունն ունեցող ամենատա րածված դեղերը ներա ռում են հոր մոնալ դեղեր (էստրոգեններ), հակա բեղմ նավորիչներ, տեստոստերոն,հորմոնալ թերապիա,կալցիումի բլոկլերներ,արյան բարձր ճնշման դեղեր(անաբոլիկ ստերոիդներ և կորտիկոստերո-իդ-ներ), հակադեպրեսանտներ, սովորական ցավազրկողներ (իբուպրոֆեն) և դեղեր շաքարախտից:

  • Երիկամներ․

Վերջույթների այտուցվա ծության ընդհանուր պատճ առը մարմնում հեղուկի կուտակումն է, որն առաջանում է երիկամ ների վատ աշխատանքի պատճառով: Եթե ​​դա վերաբերում է Ձեզ, ապա փորձեք կենտրո նանալ Ձեր երիկամների գործառույթը բարելավելու ուղիների վրա:Աղի օգտագործման սահմա նափակում․Փոխարինեք այն ծովային և հիմա լայական աղով, և շուտով արդյո ւնքներ կտեսնեք:

1․ Շատ շարժվեք․

Քայլեք ամեն օր առն վազն 30 րոպե, ինչպես նաև աշխ ատեք երկար չնստել:

2․ Փափուկ մերսում․

Կատարեք ոտքերի մերսում ամեն երեկո քնելուց առաջ։ Լավ ազդեցո ւթյուն է ունենում նաև չոր խոզանակով մերսումը:

3․ Խմեք բուսական թեյեր․

Գերազանց արդյունքներ են տալիս խտուտիկի արմա տով, սամիթի սերմերով, ինչ պես նաև ուրցով և անանո ւխով պատրաստված թեյերը:

4․ Բարձրացրեք ոտքերը․

Գտեք ազատ րոպե և Ձեր ոտքերը բարձ րացրեք Ձեր սրտի մակար դակից բա րձր՝ արյան և ավ շային հեղո ւկի շարժ մանը օգնելու համար:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика