Երբևէ փորձե՞լ եք ուշադիր նայել ճկույթին․․․Այն Ձեր բնավորության հստակ բնութագիրն է

Երբևէ փորձե՞լ եք ուշադիր նայել ճկույթին․․․Այն Ձեր բնավորու թյան հստակ բնութագիրն է։Զար մանալի է, բայց մատների երկարությունն արտա ցոլում է մարդու բնավորո ւթյունը: Ճկույթի հի ման վրա՝ մարդ կանց կարելի է բաժանել երեք խմբի:

Տեսակ առաջին

Եթե ճկույթը քիչ բարձր է մատնեմատի գծից, ապա մարդը պատ կանում է այն տես ակին, ովքեր ավելի շատ են տալիս, քան իրեն ցից պահանջ վում է: Դա վերաբերվում է և պրոֆ եսիոնալ գործո ւնեությանը, և անձ նական կյանքին և անձնական հարա բերություններին: Ընդ որում, դա լինում է ներքին պահան ջարկով, այլ ոչ թե որևէ մեկի ցուցումների շնորհիվ:Այս մարդկանց կարելի է վստահել ցանկացած գաղտնիք: Այսպիսի մարդիկ երբեք չեն փոխում կարծքիը: Միակ բանը, որ նրանք ակնկալում են ուրիշներից, դա արդարությունն է:

Տեսակ երկրորդ

Կարճ ճկույթ, որ չի հա սնում մատն եմատի գծին:Այս մար դիկ էմոցի ոնալ են, զգ այուն: Մեծ ցավ են զգում այն մարդկանց հարվածից, ում նրանք ամենից շատն են վստահ ում:Այս մարդիկ պատրա ստ են թողնել գործերը և վազել օգնության: Եթե նրանք մեկին մոտ են ընդ ունել իրենց սրտին և հոգուն, ապա այդպես էլ կմնա ընդմիշտ: Մեծ զգայունության շնորհիվ լավ են հասկ անում ուրիշ մարդկանց էմոցիաները, աջ ակցում են նրանց: Կիսվում են հոգու ջերմությամբ, և դրա շնորհիվ դեպի իրենց են ձգում նրանց, ովքեր ջերմության, ուշադրության, հոգա-տա րության կարիք ունեն:

Տեսակ երրորդ

Ճկույթը հասնում է մատնեմատի գծին: Այս մարդիկ հավա սարակշռված են, հակ ված են կարգա պահու թյան, համերա շխության, անգիտակցաբար հեռա նում են քաոսից: Նրանց դուր է գալիս, երբ ամեն ինչ իր տեղում է: Նրանց կա րող է հունից հանել կյանքում հավասա կշռության բացա կայությունը:Այսպիսի ճկույթ ունեցող մար-դիկ էմոցիոնալ և ինտելեկտուալ առումով հավասարակշռված են: Նրա մտքերը կարգավորված են, միտքը ձևա-վորում է ճշգրիտ վերլուծությունից հետո: Նա լավ կմտածի՝ մինչ եզրակացություն անելը: Այս մարդիկ ինքնավս-տահ են սեփական անձի խորությունը հաս կանալու շնորհիվ, իսկ նրա որոշումը դժվար է փոխել:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика