Սա առկա է բոլոր մթերային խանութներում, բայց քչերը գիտեն նրա օգտակար հատկությունների մասին․․․

Սա առկա է բոլոր մթերային խանութներում, բայց քչերը գիտեն նրա օգտակար հատկությունների մասին․․․

Սիսեռահատիկները հիասքանչ համ և յուղալի բաղադրություն ունեն: Դրանք սպիտակուցի հիանալի աղբյուր են և ձեռքի տակ են ողջ տարին, քանի որ պահպանվում են չորացված վիճակում: Սիսեռը պարունակում է շուրջ 80 սնննդարար նյութեր:

Այն, ինչպես և մյուս լոբազ գիները, անփո խարինելի է հյուսվ ածքներում խոլեստերինի մակ արդակն իջեցնելու գործում :Գիտականորեն ապացուցված է, որ լոբազ գիների՝ հատկապես սիսեռի օգտա գործումը էակա նորեն կրճատում է սրտանոթային հիվանդություններով հիվանդություններով հիվանդանալու հավանակ անությունը և դրանց լուրջ հետևանքները,

այնպիսիք, ինչպիսիք են կաթվածներն ու ինֆարկտները: Այն, փաստ որեն, օրգա նիզմն ապահովում է ճարպա-զուրկ և դրանով հանդերձ բարձրակարգ սպիտակուցով:Սիսեռը հանքային նյութերի, օրինակ, մոլիբդենի հիա-նալի աղբյուր է: Մոլիբդենը պատրաստի սննդին սովորաբար ավելացվող վնասակար հավելումների չեզոքաց-ման համար պատաս խանատու ֆերմենտի բաղադրիչն է:

Սիսեռը ձեզ էներգիա կհաղորդի՝ օգնելով լրացնել երկաթի պաշարը: Դաշ տանի օրերին, երբ օրգանիզմը երկա-թի անբավարարություն է ունենում, սիսե ռի օգտագ ործումը հատ կապես լավ է այն պատճառով լ, որ, ի տարբե-րություն կարմիչ մսի(երկաթի այլ աղբյուր), լոբազգինրը ցածր կալորիականություն ունեն և ճարպեր չեն պարու-նակում:

Սիսեռը մանգանի հոյա կապ աղբյուր է: Այս միկրո տարրը օրգանիզմի հակաօ քսիդացման պաշտպանության բազմաթիվ գործընթացների բաղկա ցուցիչ մասն է կազմում և էներգի այի աղբյուր է: Ընդամենը մեկ բ աժակ սիսեռն ապահովում է այդ կարևոր հանքա նյութի օրական չափաբաժնի 84,5%-ը:

Սիսեռը կայունացնում է արյան մեջ շաքարի մակարդակը: Ինչպես և մյուս լոբազգիները, սիսեռը նույնպես հա-րուստ է սննդային լուծվող և չլուծվող նրբաթելերով:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика