Տարիքային կնճիռներից ազատվելու ամենահեշտ ու հզոր միջոցը․․․Այս միջոցի շնորհիվ կունենաք հարթ ու գեղեցիկ տեսք

Տարիքային կնճիռներից ազատվելու ամենահեշտ ու հզոր միջոցը․․․Այս միջոցի շնորհիվ կունենաք հարթ ու գեղեցիկ տեսք

Հավերժ երիտա սարդ մնալ հնա րավոր չէ: Սակայն երիտասարդո ւթյունը հնարա վորինս երկար պահպւսնել՝ այո, հնա րավոր է: Մաշկի ճիշտ խնամքն օգնում է ոչ միայն գեղեցիկ, թարմ տեսք ունենալ, այլև կանխել վաղաժամ կնճիռների առաջացումը և նույ-նիսկ ծերության տարիներին հպարտանալ խնամված մաշկով:

Ազատվել «ծերացնող» սովորություններից

Լվացվելուց հեստ հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում, թե ինչպես ենք սրբիչով չորացնում մաշկը: Մինչդեռ նույնիսկ դեմքը սր-բելն իր «օրենքներն» ունի. չի կարելի սրբիչը տանել աչքերից դեպի կզակը,քանի որ այդ շարժումից քթից շուրթերը գնացող հատ-վածում երկու խոր ծալք է առաջանում: Պետք է անել հակառակը՝ սրբիչը կզակից տանել դեպի աչքերը:Եվս մեկ խորհուրդ, առա-վոտյան և երեկոյան դեմքը լվանալիս ձեռքերի շարժումները պետք է լինեն ներքևից վերև, իսկ աչքերը լվանալիս քունքերից դեպի քիթը ուղղությամբ:

Մաշկի վաղաժամ ծերաց ման գլխա վոր թշնամի ներից է ծխախոտը: Եթե ոչ մի կերպ ծխա խոտից հրաժարվել չեք կարող անում, գոնե սահմա նափակեք գլան ակների թիվը, ծխեք հնարա վորինս քիչ նիկոտին պարունակող ծխախոտ: Իսկ ժամանակի ընթաց-քում, այնուամենայնիվ, թողեք ծխելը: Ծխախոտի ծխից ստւժում է անգամ չծխող կանանց մաշկը, երբ նրանք գտնվում են ծխով լի սենյակում:

Ի՞նչ քսուք ընտրել

Սնուցող քսուք ընտր ելիս պետք է ան պայման սրվակի կամ տուփի վրա կար դալ, թե այն որ տար իքային խմբի համար է նախա-տես-ված: Եթե դուք 25 տարեկան եք և արդեն կնճիռներ եք նկատում, չի նշանակում, թե պետք է օգտագործեք 30- 35 տարեկան կանանց համար նախատեսված քսուքներ: Շատերը կարծում են, թե այդպ իսով ավելի արդյո ւնավետ են պայքարում կն ճիռների դեմ, սակայն դա մեծ թյո ւրիմացություն է: 25 և 35 տարե կան կանանց մաշկը տարբեր պատ ճառներով է կնճռոտվում:

Երիտասարդ տարիքում մանր կնճիռները, որպես կանոն, գոյանում են դիմախաղից, իսկ ավելի հասուն տարիքում՝ մաշկի խոնա-վության պակասից: Սա նշանա կում է, որ խնամքի միջոց ներն էլ պետք է տար բեր լինեն: Օրինակ՝ հատուկ աչքերի շուրջը խնա-մող քսուքներ կան, որոնք նախատեսված են դրանց անկյուններում գոյացած կնճիռները հարթեցնելու համար: Եվ կան քսուքներ, որոնք օգտա գործում են միայն բերանի շուրջը գոյ ացած կնճիռների դեմ:

Սովորություն դարձրեք ամեն օր կամ երկու օրը մեկ սնուցող քսուք քսել ոչ միայն դեմքին, այլև պարանոցին, միաժամանակ մատ-ներով թմփ թմփացնելով մերսել պար անոցն ու կզակի տակի հատ վածը: Նախ կզակի տակի կենտ րոնից ձախ ձեոքի մատ ները թմփ թմփացնելով ստհեցրեք դեպի ձախ ականջը, ապա նույնը արեք աջ ձեռքի մատներով: Այս պիսի ամենօրյա մեր սումների շը-նորհիվ երբեք կրկնա կզակ չի առաջանա, իսկ պարա նոցի մաշկը դեռ երկար տարիներ առաձգ ական ու երիտասարդ կմնա:

Եթե ձեր մաշկը չոր է, մի մոռացեք գիշե րային քսո ւքների մասին: Նաև մի մոռա ցեք շաբաթը 1-2 անգամ դեմքին խոնավացնող, սնուցող դիմակներ դնել: Ինչպիսի դիմակներ էլ պատրաստելու լինեք, հիշեք՝ չոր մաշկի համար օգտագործում են ձվի դեղնուցը, իսկ ճար պոտ մաշկի համար՝ սպիտակուցը։Երբ քա յլում եք, ոտքերին մի նայեք, ուսերը հետ տարեք, մեջքը միշտ ուղիղ պահեք. ուղիղ ողնաշարը կանխում է կրկնա կզակի և պարանոցի կնճիռների առա ջացումը:

Սնուցող դիմակներ՝ տնային պայմաններում

Ծակոտիները նեղացնող, ձվի սպիտ ակուցը մի քանի կաթիլ կիտ րոնի հյութը, 1 թեյի գդալ մեղրը և մի քանի կաթիլ ձիթա պտղի ձեթը խառնել: Դեմքը լվանալ, չորացնել, քսել դիմակը: 20 րոպեից լվացվել տաք ջրով: Ընթացքում կարող եք մի քանի անգամ նոր շերտ քսել դեմքին, երբ տեսնեք, որ նախորդն արդեն չորացել է: Այս դիմակը նեղա ցնում է ծակոտիները, առաձգական դարձնում մաշկը, լավացնում գույնը:

Սնուցող դիմակ՝ կնճիռների դեմ. ալոեի միջուկը, 1 դեղ նուցը, 3 ճաշի գդալ կաթը և 1 թեյի գդալ մեղրը խառ նել: Դիմակը պետք է թթվասերի թանձրության լինի: Քսել դեմ քին, թողնել 20 րոպե, ապա լվացվել ու անմիջապես դեմքը մերսել սստույցի կտորով: Այս դիմակը կարելի է պահել սառնարանում:

Դիմակ՝ ձմերուկի սառ եցրած հյութով. ձմերուկի հյութը քամել, լցնել խորա նարդիկներով սառցամանի մեջ, դնել սառցախցիկը: Սառցեցե խորանա րդիկով մերսել դեմքը, թողնել 10 րոպե, լվացվել:

Եղեք առողջ ու գեղեցիկ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика