Մենք ծանոթացանք համացանցում․ Ես սեր էի փնտրում, իսկ նա՝ սիրուհի․․․

Մենք ծանոթացանք համացանցում․ Ես սեր էի փնտրում, իսկ նա՝ սիրուհի․․․Նամակագրո ւթյունը ինչ-որ կերպ ան միջապես չը-ստացվեց.
«Մի տեսակ խնդրահարույց աղջիկ է , — մտածեց տղան և ժամանդրության հրավիրեց նրան:Շատ մեծամիտ տղա է երևում, այլ-ևս չեմ նամակագրվի նրա հետ, որոշեց աղջիկը, և օրվա հրավեր ստանալով ՝ համա ձայնվեց:Ամբողջ օրը նա մտածում էր ՝ գնալ, թե՞ ոչ, պատրաստվում էր հրաժարվել, բայց որևէ պատճառ չէր կարող գտնել: Նա նաև ցան կանում էր զան գահարել և ստել, որ զբաղված է, բայց նա կարծում էր, որ մի բաժակ սուրճը չի խանգարի,չնայած ոչ այնքան հաճելի ընկերությունում: Սուրճի սեղանը բավականին պատշաճ էր, մթնոլորտը՝ լարված:

Աղջիկը այնքան էլ վատը չէր, կարելի էր մի քանի ան գամ սեքսով զբաղ վել հետը․ մտածեց տղան և առաջար կեց տուն ուղեկցել նրան։Այսօր ես կջնջեմ իմ պրո ֆիլը կայքից, ես հոգնել եմ նման ների հետ հանդի պելուց, ավելի լավ է իմ ամբողջ կյանքը մենակ մնամ, — որոշեց նա և նստեց մեքենա: Երեկոյան ուշ նա մտավ ծանոթության կայք ՝ պրոֆիլը ջնջելու և տեսավ, որ նա նույնպես ինտերնետում է:Երևի ուրիշ աղ ջիկ ների հետ է գրվում մտացեց նա և տխրո ւթյամբ հառաչեց:Նա տղամարդկանց որս է անում, պետք չէ հանդիպել, — որոշեց նա բայց տես նելով նրան կայքում առա ջարկեց նորից հանդիպել։Աղջիկը համաձայնվեց նույն տե-ղում վաղը գնալ հանդիպման։

Կեսօրին տղան որոշեց զանգահարել և չեղարկել հան դիպումը, բայց աղջիկը այդ պես էլ չպա տասխանեց զան գերին իսկ հետո դարձավ անհասանելի։ Լրիվ մանկապարտեզ ոնց որ լինի չես ուզում հանդիպել այդպես էլ ասեիր մտածեց տղան։Աշխատանքա-յին օրվա ավարտին աղջիկը պատա հական տեսավ, որ հեռա խոսի մարտկոցը նստել է։ Նա արագ տուն հասավ միացրեց հեռա-խոսը հոսանքին որպեսզի զանգահարի տղային, քանի որ նրանք չէին պայմանավորվել թե որտեղ և ժամը քանիսիսն են հանդի-պելու։ Սակայն տղայի հեռա խոսը զբաղված ցույց տվեց։Նա քսան րոպե անց նոր կարո ղացավ կապնվել տղայի հետ։

Նա ջղայնացած պատասխանեց, որ երկար ժամանակ է նստած է սրճարանում, և եթե նա 10 րոպեի ընթացքում չգա, ապա նա պար զապես կհե ռանա: Մեծա հասակ գեղեցիկ տղամարդ է, բայց պա հում է իրեն երե խայի պես: Թող մեն ակ նստի իր հիմար սրճարանում — զայրա ցավ նա և վազեց մետրո քանի որ այն տան մոտ էր: Նա ժամ անեց կես ժամ անց, նա դեռ նստած էր սրճ-արանում, և նրանք երկար և երկար խոսեցին:

Նա ոչինչ է, բավականին հետաքրքիր և գրավիչ տղամարդ, իհարկե ոչ իմ ճաշակով, բայց երբեմն սուրճ խմել և զրուցել կարելի է նրա հետ մտածեց աղջիկը։Ես երբեք չեմ հանդիպի այս հիմար, անկարգ աղջկա հետ նույնիսկ հանուն սեքսի, — ինքն իրեն որո-շեց տղան և հրավիրեց, որ վաղը կինոթատրոն գնան:Մեկ շաբաթ անց, բոուլինգի խաղալուց հետո,տղան նրան բերեց տուն, իսկ աղջիկը հրավիրեց նրան ներս մտնել և տեսնել, թե ինչպես է նա ապրում:Ես երբեք չէի մտածի, որ նման զարմանահրաշ աղջիկը կարող է թաքնվել այդպիսի մոխրագույն պրոֆիլի հետևում:

Առավոտյան նա աղջկան առաջարկեց հանգստյան օրերին գնալ քաղաքից դուրս։ Պետք է արագ թողնել այս տղամարդուն քանի դեռ ամեն ինչ չի խորացել մտա ծեց աղջիկը, հիմա կասեմ, որ ուշանում եմ աշխա տանքից և գնաց նախաճաշ պատ րաստելու։
Մեկ ամիս անց տղան հրա վիրեց նրան իրենց տուն։ Շատ գեղեցիկ բնակ արան է, ես դեմ չէի լինի տեղա փողվել այստեղ երազեց աղջիկը։Ահավոր է շատ վատ տնա յին տնտեսուհի է ոչ ամա ններն է լվանում, ոչ ան կողինն է հավա քում մտածեց տղան և առա-ջար-կեց աղջկան տեղափոխվել իր բնակարան։

Մեկ տարի անց նրան որոշ եցին նշել իրենց ծանոթո ւթյան մեկ տարին։ Մենք երկար ժա մանակ է չենք վիճել, նույնիսկ տարօրի-նակ է, որ ամեն ինչ այդքան լավ է, մտածում էր նա ՝ հանելով իր ավանդական ուտեստը վառ արանից, որը նա պաշտում էր: Ո՞վ է հորինել այդ հիմար սիրավեպը: Միթե անհնար է պարզապես գարեջուր խմել և ֆուտբոլ դիտել: Նա մտածեց՝ մոմերը վառելով և հարյուրերորդ անգամ ստուգելով, թե արդյոք չի մոռացել ամուսնության մատանին դնել իր անձեռոցիկի տակ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика