Իմ հանդեպ նշանածիս զգացմունքները ստուգելու համար նրան ասացի, որ բիզնեսս փակվել է և այժմ ոչինչ չունեմ․․․Նրանից այդպիսի արձագանք չէի սպասում

Իմ հան դեպ նշան ածիս զգացմու նքները ստո ւգելու համար նրան ասացի, որ բիզնեսս փակվել է և այժմ ոչինչ չունեմ․․․Նրանից այդ պիսի արձագանք չէի սպասում։Աննա յի հետ ենք արդեն 2 տարի, որո նցից 6 ամիսը նշանված ենք։ Բնա կանաբար, մոտ ա պագայում պատ րաստվում էինք ամուս նանալ։ Մինչ նրան առ աջարկո ւթյուն անելը ես չէի էլ կաս կածում, որ Անն ան կարող է մերժել ինձ։

Բանն այն է, որ բոլոր ընկեր ներս ասում են, որ ես անթ երի տարբերակ եմ ցանկացած աղջկա համար․ չնայած իմ երիտասարդ տարիքին, ունեմ իմ սեփական բիզնեսը, որը ես ինքնուրույն զրոյից եմ սկսել, ունեմ բնակարան, և ինչպես ինձ բազմիցս են ասել, հմայիչ եմ և գեղեցիկ։Մի օր ընկ երներս ակնար կեցին, որ Աննան ինձ է ընտրել՝ մի այն հանուն գումարի։ Ան կեղծ ասած, ինձ հա մար ցավալի էր նման բան լսելը, որովհետև անկ եղծ ս իրում եմ նրան, և ինչպես ինձ էր թվում, զգաց մունքը փոխադարձ է։

Բայց ընկերներիս խոս քերը դուրս չէին գալիս մտքիցս, և ի վերջո որո շեցի ստուգել նշանածիս։ Գլխա վոր նպատակս էր հասկա նալը՝ Աննային ինչ է պետք․ իմ գումարը թե ես։Հարսանիքից 2 ամիս առաջ ասացի, որ բիզնեսիս հետ կապված լուրջ խնդ իրներ կան, իսկ դրանից 2 շա բաթ անց էլ հայտնեցի, որ այժմ ես աղքատ եմ, էլ չունեմ գործ ու տուն, մնացել են միայն պարտ քերս։ Եվ ի՞նչ եք կարծում․․․

Աննան ասաց, որ առանց հարսանիք անելու գնանք զագս, իսկ հետո էլ տուն վարձենք և միասին փորձենք ամեն ինչ նորից սկսել, իսկ պարտքերն էլ աստիճ անաբար կփա կենք։ Ես այն քան երջա նիկ էի, որ չդիմացա և պատմեցի ճշմ ատությունը ։ Ես գրկեցի Աննա յին և համբուրեցի, բայց իմանալով, որ դա ստուգում էր՝ նշանածս ոչ թե ուրախացավ, այլ սկսեց արտասվել։ Նրան նեղաց րեցին իմ կասկածները, և նա ուղղակի հեռացավ։

Ահա այսպես ստուգեցի․․․Արդեն 1 շաբաթ է , փորձում եմ հետը հաշտվել, բայց նա չի էլ ուզում անգամ պատասխանել զանգերիս։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика