Երազանքի իրականացման թեստ․ Ե՞րբ կկատարվի Ձեր երազանքը․ Ընտրեք վարդերից մեկը և կիմանաք․․․

Երազանքի իրականացման թեստ․ Երբ կկատարվի Ձեր երազանքը․ Ընտրեք վարդերից մեկը և կիմանաք․․․

Այսպիսով, նկարի վրա պատկերված է 5 վարդ։ Դուք պիտի ցանկություն պահեք, նայեք նկարին ու ընտրեք վարդերից մեկը, այն, որը ձեզ բոլորից շատ դուր եկավ։Հիշեք, որ ընտրությունը պիտի լինի պատահական։

Վարդ թիվ 1

Դուք էմոցիո նալ եք, նուրբ, խոցելի, մա քուր հոգի ունեք, հեշտութ յամբ եք բարկա նում ու տխրում, չեք սիրում գաղտնի քներով կիսվել, նախըն տրում եք վստա հել մար դկանց։ Ձեր ցանկ ությունն ավելի արագ կկատարվի, քան կարծում եք, սակայն պետք է գործադրել որոշակի ջանքեր։

Վարդ թիվ 2

Դուք հանուն սիրո ու երջանկու թյան պատ րաստ եք ամեն ինչի, ոչինչ պատահական չեք անում, նպատակին հասնելու համար ջանք չեք խն այում։ Ձեր ցանկու թյունը կկա տարվի, բայց մի քիչ այլ կերպ, քան դուք պատկե րացնում եք։

Վարդ թիվ 3

Դուք օժտված եք ուրախ ու թեթև բնավորությամբ,կարողանում եք գտնել բոլոր խնդիրների լուծումները, չեք սիրում բարդություն ներ, լավա տես ու վառ մարդ եք, ամեն ինչում կարո ղանում եք դրական կողմեր գտնել։ Դուք հմ այիչ եք շրջա պատի մարդկ անց համար, ձեր ծանոթ ները ձեզ շատ է սիրում։ Ձեր ցանկո ւթյունը շուտով կկատարվի, բայց մի փոքր ուշ ացումով։

Վարդ թիվ 4

Դուք այլ կերպ եք տեսնում ու ընկա լում աշխարհը, քան մնացած մարդիկ։ Օժտված եք բուն իմաստը տեսնելու ունակությամբ, կարողա նում եք զարմացնել, լուրջ եք ու իմաստուն։ Ցանկության կատա րվելը կախ ված է ձեզանից ու ձեր կայացրած որոշում ներից։

Վարդ թիվ 5

Առաջընթաց ու փոփոխություններ՝ կյանքի բոլոր ոլորտ ներում։ Ամեն ինչ շուտով կսկսի փոխվ ել, և դուք ուղու մեծ ընտրու թյուն կունենաք։ Դուք վերապրում եք ձեր կյանքի ամենա ուրախ փուլերից մեկը։ Ստանում եք շատ, բայց շուտով էլ ավելի շատ կստա նաք։ Ապագա փոփոխությունների ֆոնին ձեր ցան կությունը ոչ արդիական կդառնա։ Շարու նակեք երազել։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика