Ապրիլի 15-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ խուսափեք ծանրաբեռնվածությունից ու սթրեսային իրավիճակներից․․․

Ապրիլի 15-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ խուսափեք ծանրաբեռնվածությունից ու սթրեսային իրավիճակներից․․․

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)

Նոր նախաձեռնությունների հարցում մի շտապեք: Օրվա առաջին կեսին դրված նպատակներին հասնելը բարդ կլինի, հնարավոր են տարաձայնություններ ու վեճեր, խառնաշփոթ, որը կխանգարի կենտր ոնանալ ու ճիշտ որոշ ումներ ընդ ունել: Ժամանակի ըն թացքում դրական միտումների ազդե ցությունը կուժեղանա, դրված նպատ ակներին հասնելն էլ կհեշտանա: Օրվա երկրորդ կես ին հնարավոր են անսպասելի նվերներ, հաճելի անակնկալներ մտերիմներից: Չեն բացառվում ձեզ համար շատ թանկ մարդու հետ կապված լավ նորությունները:

ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)

Օրն այնքան էլ հաջող չի սկսվի, սակայն դուք եզրակացությունների հարցում պետք է չշտապեք: Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա, և եթե ինչ-որ բան առավոտյան չէր ստ ացվել, օրվա երկրորդ կեսին կարող եք նոր փորձ ձեռնարկել:Ամեն անգամ հեշտ չի լինի շրջապա տողների հետ ընդհ անուր լեզու գտնելը: Երբեմն տարաձա յնություններ կառաջա նան նրանց հետ, ում հետ նախկինում շատ հաշտ էիք:Բայց բանը բաց կոնֆլիկտի չի հասնի:Հաճախ օգնության կհասնի հումորի զգացումը: Ձեզ կհաջողվի ուրախ ացնել նրանց, ովքեր հուսահատվել էին, լիցք աթափել մթնոլորտը: Ձեր վարքը շա տերին դուր կգա, ամեն այն հավանակա նությամբ կգտնվեն ձեզ հետ մոտ իկից ծանոթանալ ցանկացողներ:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)

Օրը վատը չէ, բայց նրա հուզական դաշտը լարված կլինի, այդ իսկ պատճառով ցանկացած դատարկ բանի սուր կարձագանքեք: Աշխատեք ձեզ առավելագույնս բարեհամբույր պահել, հակա ռակ դե պքում տարաձայնությունները կարող են վեճով ավարտվել, ինչը երկար ժամանակով կփչացնի հարաբերությունները:Հավանական են հաջողություններ աշխատանքի մեջ, հատկապես լավ կտրվեն ստեղծագործ մոտեցում պահ անջող գործերը: Կարող եք տան համար օգտակար իրեր, մտերիմ ների համար էլ նվերներ գնել. այդ հարցերում չեք սխալվի: Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի անակն կալներ ու նվերներ է խոստանում:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)

Վառ, անսպասելի և շատ հաճելի իրադարձություններով լի օր է: Դուք չեք ուզենա անգործ նստել, ոգևորությամբ կստանձնեք նոր գործերը, կաշխատեք սովորել այն ամենը, ինչը կարող է թեկուզ տես ականորեն պետք գալ: Հնարավ որություն կունենաք օգնել բարդ իրավի ճակում հայտնված ծանոթ ներին: Ձեր փոր ձը պետք կգա ն րանց, ովքեր դեռ չեն հա սցրել սեփա կան փորձը ձեռք բերել:Հավա նական են հա ջող գնումներ: Դուք անսխ ալ կընտ րեք իրեր, որոնք երկար ժամանակ կուրախ ացնեն ձեզ ու ձեր մտե րիմներին: Ինտուիցիան կհուշի՝ ինչի վրա կարելի է խնայել: Դուք այնպիսի գործարքներ չեք կնքի, որոնց համար ավելի ուշ ստիպ ված էիք լինելու զղջալ:

ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Ամենահասարակ օրը չէ, բայց այն հաջող կանցնի: Ուշադրություն պահանջող գործեր շատ կլինեն: Երբեմն ստիպված եք լինելու միանգամից հազար ու մի բանի մասին մտածել: Դուք դրանցից հրաշալի գլուխ կհանեք, ոչինչ իրար չեք խառնի ու աչքաթող չեք անի:Շրջապատող ների համար հա ճելի կլինի ձեզ հետ գործ ունե նալ, շատերը կուզենան ընկ երանալ, համագործակ ցություն կառաջարկեն: Հնարավոր են նվերներ և ուշադրության նշաններ, ռոմանտիկ անակնկալներ, որոնց համար ուրախ կլինեք: Օրվա երկրորդ կեսին մտերիմ մարդուն աջակցելու հնարավորություն կունենաք:

ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Դուք կպահպանեք ինքնատիրապետումը և առողջ բանականությունը,անկախ նրանից,թե ինչպես կզարգանան իրադարձություն ները: Դա կօգնի հաջո ղության հասնել այնտեղ, որտեղ ուրիշն երին դա անել չի հաջո ղվել: Չի բացառվում՝ ձեզ ինչ-որ անս ովոր բան առաջարկեն. ինտու իցիան կհուշի՝ ինչ պատասխան արժե տալ: Հնար ավոր են անսովոր ծանոթություններ, հանդիպումներ մարդկանց հետ, որոնց մասին շատ բան եք լսել:Օրվա երկրորդ կեսը կուրախացնի դրամական մուտքերով: Բարենպ աստ ժամա նակ է գնումների և ֆինան սական հարցերը լուծելու համար: Այնտեղ, որտեղ խոսք գնա հնարա վոր եկամուտի կամ շահ ավետ ներդրումների մասին, ինտուիցիան ձեզ հուսախաբ չի անի:

ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)

Հագեցած և արդյունավետ օր է, որը շատ գործերում հաջողու թյունների հասնելու շանս կտա: Հավա նական են հաջող զուգադի պություններ, ինչպես նաև հեռվից լավ նորություններ: Երբեմն ինչ-որ բան ծրագրի համաձայն չի ընթանա, բայց դուք արագ կկող մնորոշվեք նոր իրավիճ ակում, ճիշտ որոշու մներ կընդ ունեք և կգտնեք նպատակին տանող ճամփան: Մտերի մները ձեզ ամեն հարցում կաջակցեն ու հաճո ւյքով կօգնեն:Օրվա երկ րորդ կեսը բարենպաստ է ֆինանսական տեսան կյունից: Վերջին շրջանում ձեզ անհանգստ ացնող հարցերը ամենահ աջող ձևով կլուծվեն: Հավան ական են դրամա կան մուտքեր, որոնք թույլ կտան որոշ չծրագրված գնումներ անել:

ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)

Խուսափեք ծանրաբեռնվածությունից ու սթրե սային իրավի ճակներից: Ձեզ համար օգտ ակար կլինի հանգստանալն ու ցրվելը, պայ մանները փոխելը: Եթե ինչ-որ գործեր կարելի է պարզա պես հետաձ գել, հենց այդպես էլ արժե վար վել: Երբեմն լավ գաղա փարներ կունենաք, բայց դրանց իրագոր ծման համար օգնության կարիք կլինի:Ամեն անգամ հեշտ չի լինի համախոհներ գտնելը, բայց եթե ձեզ ճի շտ պահեք, նրանք անպայման իրենք կհայտնվեն: Բարեհամբույր լինելն ու շրջա պատողների հանդեպ անկեղծ հետաքրքրությունը կօգնեն լեզու գտնել նույ նիսկ նրանց հետ, ում հետ դա անել առաջ չէր հաջողվում: Չի բացառ վում սիրային պատմության սկիզբը:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Հրաշալի, արդյունավետ օր է, որը հարմ ար է շատ հարցեր լու ծելու համար: Հաճախ դուք կնկատեք այն, ինչը շրջա պատողները չեն տեսել, մյուսներից շուտ կկռահեք կարևորի մասին: Ցանկալի չէ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը: Եթե դուք սպորտով եք զբաղվում, ուշադիր եղեք ինքներդ ձեր նկա տմամբ: Դա թույլ կտա խուսափել վնա սվածքներից և այլ տհաճու թյուններից:Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է անձն ական հարաբե րությունների տեսանկյունից, ռոմա նտիկ անակնկալներով լի կլինի: Հրաշալի ժամանակ է այն մարդկանց հետ շփվելու համար,որոնց կուզենայիք դուր գալ: Ցանկալի տպավորությունը թողնելը դժվար չի լինի, պարզապես ձեզ բնական պահեք:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)

Այսօր դուք սովորականից ավելի թեթևամիտ տրամադրված կլինեք,այդ իսկ պատճառով կասեք ու կանեք այն, ինչի համար ավելի ուշ կզղջաք: Բայց լուրջ խնդիրներ չեն առաջանա, մեծ սխալներ էլ թույլ չեք տա:Երբեմն շրջապատողները հրաշալի խորհուրդներ կտան: Լսեք այն մարդկանց կարծ իքը, որոնց վստա հում եք:Լավ է չշտապեք ֆինանսական հարց երը լուծելիս: Ձեզ ավելի շատ տեղեկատվություն հավաքելու և մտածելու համար ժամանակէ պետք:Հավանական են հետաքրքիր ուղևորություններ,այդ թվում՝ չծրագրված: Ճանա պարհին չեն բացառվում հաճելի ծանոթությունները:

ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)

Վառ, հագեցած, հաճելի իրադարձություններով ու հաջող զուգադիպություններով լի օր է: Աստղերը ձեր կողմից կլինեն, դուք կզ գաք նրանց աջակցությունն ու կստանձնեք այն, ինչը նախկինում չէիք համարձակվի: Հաջողությունը անսպասելի արագ կարող է այցելել: Որոշ Ջրհո սների կօգնեն պատահ ական ծանոթները կամ մարդիկ, որոնցից նշանի ներկայացուցիչները աջակց ություն չէին սպա սում:Չի բա ցառվում՝ օրվա երկրորդ կեսին ստիպ ված լինեք զբաղ վել ուրի շների գոր ծերով, ուղղել նրանց գոր ծած սխալները: Դրա համար պիտի փոխեք սեփա կան ծրա գրերը, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ ձեզ համար լավ կդաս ավորվի: Երեկոյան հնարավոր են ոչ մեծ չծրագրված ծախսեր:

ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)

Օրվա սկզբին աշխատեք դատարկ բաների պատճառով չհուզվել ու չբարկանալ: Այդ հատ վածում առավել բռնկուն ու նյարդային կլինեք, քան սովորաբար: Հաճախ ծանոթներին տհաճ կերպով կզարմացնի ձեր վարքը: Բայց աստիճանաբար հուզական դաշտը կկայունանա, դուք լավատեսորեն կտրամ ադրվեք, կսկսեք ապագային մեծ լավատ եսությամբ նայել:Օրվա երկրորդ կեսը հրաշա լի է ամենատարբեր մարդկանց հետ հանդիպելու համար: Դուք հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք, հաճախ կես խոսքից կը հասկան աք նրանց, որոնց հետ նախկինում ամենահ ասարակ բաների շուրջ էլ չէիք կարո ղանում պայմանավորվել:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика