Փողոցում ոսկե շթղա գտա և որոշեցի վերադարձնել տիրոջը․․․Նրանից ամեն ինչ կսպասեի, բայց ոչ դա

Փողոցում ոսկե շթղա գտա և որոշեցի վերադարձնել տիրոջը․․․Նրանից ամեն ինչ կսպասեի, բայց ոչ դա

Այս պատմու թյունը վերջերս է պատա հել ինձ հետ: Այս դեպքը փոխեց իմ ողջ կյանքը: Ես ունեի նորա ծին երեխա իմ ձեռքե րում: Հարազատները չէին կարող ինձ օգնել: Ես ամուսին չունեի, եւ իմ ֆինանսական վիճակը այդքան էլ լավը չէր:Չկարողանալով երե-խային թող նել որեւէ մեկի հետ, ես չէի կարողանում արժանա պատիվ եւ լավ վարձատրվող աշխա տանք գտնել:

Մի օր, երբ ես քայլում էի իմ դս տեր հետ, տեսա ոսկյա շղթա իմ ոտ քերի տակ: Սկզ բում ես ու զում էի այն վաճա ռել եւ գումար ստանալ դրա համար, բայց սթափ միտքը հաղ թեց: Ես գրեցի մի հայտարարություն եւ շղթայի տերը գտնվեց:Նա ուզում էր օգնել ինձ եւ հրավիրեց հոգեբա նական խորհրդա տվության կենտրոն, որը նա ղեկա վարում էր:

Ես սկսեցի այցե լել այդ կենտ րոնը եւ դա ինձ դուր եկավ: Հետո ինձ դուր եկավ հոգեբանի աշխա տանքը այնքան, որ ես սկսե ցի նաեւ հաճա խել դասընթացների: Այնուհետեւ ես ընդուն վեցի հեռակա բաժինը եւ ստացա հոգեբանի կրթություն: Այժմ աշխա-տում եմ այդ հոգեբանական կենտրոնում եւ կարող եմ այնտեղ երեխայիս էլ վերցնել:

Ես պարզապես ուզում էի նրան շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար:Եթե մի քանի տարի առաջ ինչ-որ մեկը ինձ ասեր, որ ես դառնալու եմ հոգեբան եւ աշխա տելու եմ այս ոլորտում՝ ես կծիծաղեի:Սա կայն, բախտս ժպտաց ինձ,եւ ես հան-դիպեցի այս բարի մարդուն: Հիմա իմ կյանքն փոխվել է:Դուք երբեք չեք իմանա, թե ինչ կլինի ձեզ հետ մի քանի տարի հետո եւ ինչ մարդկանց հետ կհանդիպեք:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика