Որպես մատուցողուհի սպասարկեցի նախկին ընկերոջս հարսանիքը․ Հարսանիքի ավարտին նրա մայրը ինձ մի ծրար տվեց․ Միայն տանը բացեցի ծրարը և․․․

Որպես մատուցողուհի սպասարկեցի նախկին ընկերոջս հարսանիքը․ Հարսանիքի ավարտին նրա մայրը ինձ մի ծրար տվեց

Կյանքում ամեն ինչ տեղի է ունենում,ոչ բոլոր զույգերը կարող են պահպանել լավ և երկարաժամկետ հարաբերություններ, և նույ-նիսկ երեխան չի կարող փրկել այդպիսի զույգերին:Մեր հոդվածի հերոսուհին ընկավ այս իրավիճակի մեջ:Երեխայի ծնունդից մեկ տարի անց տղամարդը ասաց,որ իր զգացմունքները սառել են,և նա այլևս չի կարող ապրել նրանց հետ:Նա վճարում էր ալիմենտ-ները, բայց գումարն այնքան փոքր էր,որ աղջիկը ստիպված էր աշխատել երկու հերթափոխով՝իրեն և երեխային կերակրելու հա-մար:

Հանգ ստյան օրերին աղջիկը որոշեց որպես մատուցողուհի աշխատել բանկետներում և ստանում էր լավ գումար: Եվ այս օրերից մեկի ժամա նակ նա պետք է աշխա տեր հարսանե կան միջոցառ ման ժամանակ,և երբ բոլոր հյուրերը հավաք վեցին,աղջիկը տե-սավ,որ իր նախ կին ընկերն է նստած հիմ նական սեղանի շուրջ:Աղջիկը այնքան ցնց ված էր,որ ուզում էր հրաժա վել աշխատան-քից և վազել տուն: Բայց վերջին պահին նա փոխեց իր կար ծիքը, քանի որ նրան գումար էր պետք:

Պարզ էր, որ տղա յից շատ հյուրեր ճանա չում էին նրան և երբեմն զգու շավոր նայում էին նրա ուղղությամբ: Բարեբախ տաբար, միջոցա ռումն անցավ առանց սկանդալների: Մեկնելուց առաջ փեսայի մայրը մոտեցավ աղջկան և ծրար հանձնեց: Միայն տանը, աղջիկը բացեց այն և տեսավ 20 հա զար ռուբլի և մի նամակ, որում նա շնորհա կալություն էր հայտ նում մեր հերոսու հուն` զսպ-վածության և սկանդալ չստեղծելու համար:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика