Կնոջ շրթունքները հստակ բնութագրում են նրան և իր բնավորությունը․․․100%-անոց համընկնում

Կնոջ շրթունքները հստակ բնութագրում են նրան և իր բնավորությունը․․․100%-անոց համընկնում

1․ Հաստ շուրթեր

Այսպիսի շրթունքներ ունեցողները տարբերվում են ուժեղ բնա վորությամբ, որը թաքնվում է փափուկ արտաքինի տակ: Նրանք սովոր չեն բղա վել իրենց ուժի և քաջության մասին, սա կայն բարդ իրավիճակում պատ րաստ են գործողությունների: Այսպիսի մարդիկ ունակ են պաշտպանել մտերիմներին:Նրանց համար տունն իրենց ամրոցն է, իսկ ընտանիքը՝ամենակարևորը կյանքում։ Նրանց, ում բախտը բերել է ունե նալ գեղեցիկ և հաստ շրթունք ներ միշտ աչքի են ընկնում նրբաճա շակությամբ և հմայքով, հիա նալի գիտեն գայթակղելու միջոցները, սակայն երբեմն իրենց ավելի բարձր են դասում, քան մնացածներին և բավականին մեծա միտ են երևում:

2․ Թիթեռնիկ շրթունքներ

Փոքրիկ և հաստ շրթունքները խոսում են հաճելի և թեթև բնավորության մասին: Այսպիսի շուրթերով մարդկանց վրա անհնար է նեղա նալ կամ բարկանալ: Նրանք արևի նման են՝ շրջա պատին պարգևում են ջերմութ յուն և ուրախու թյուն ու միշտ բաց են խոսակցության համար: Նրանց հետ շփումը միշտ հաճույք է պատճառում: Սակայն այսպիսի շփվող բնավորություն ունենալու հետ մեկտեղ նրանք լինում են կամակոր և եսասեր: Նրանք երբեք չեն ցանկանում անուշադրության մատնված լինել:Եթե նրանց դադարել ուշադրություն դարձնել, ապա կարելի է բախվել նույնիսկ վեճերի:

3 Հաստ վերին շրթունք

Այսպիսի շրթունքներով կանայք ի ծնե առաջնորդներ են, պատրաստ ամեն ինչ վերցնել իրենց վրա՝ և պատասխանատվությունը, և կառավարումը, կարևորը, որ յուրա քանչյուրը ենթարկվի: Ընտա նիքում նրանք բավա կանին վստահելի անձնավորություններ են,ովքեր երբեք չեն գցում իրենց աշխատանքը և պարտականությունները ուրիշի վրա: Ընդունակ են կարևոր որոշումներ ընդու-նել: Սակայն իրենց ցանկությունների իրականացման պահանջը հաճախ փչացնում են հարաբե րությունները:Այսպիսի շրթունք-ներ ունեցողներն ունեն պայքարող բնավորություն, միշտ հասնում են ցանկալիին և երբեք մտածածից հետ չեն կանգնում: Նրանք չեն վախենում կյանքի դժվարութ յուններից և միջոցներից, որոնց օգնութ յամբ կարող են հասնել հաջողության:

4 Հաստ ներքևի շրթունք

Այսպիսի շրթունքներ ունեցողները վառ և դրա կան անձնա վորություններ են: Նրանց դժվար է նույն տեղում նստելն ու ոչինչ չա-նելը: Միշտ վստահաբար շարժվում են դեպի իրենց նպա տակը և հասնում հաջո ղության ինչպես կարյերայում, այնպես էլ անձ-նական կյանքում: Նրանք հեշտությամբ մոտեցում են գտնում մարդ կանց, սակայն չեն կարող անում հասկանալ, թե իրենք ինչ են ցանկանում:Շրջապատի համար նրանց հետ միշտ ուրախ է, չնայած չափից դուրս ակտիվությունը երբեմն հոգնեցնում է: Այսպի-սի շրթունքներ ունեցող ները լինում են ան զուսպ և նույնիսկ անհանդուրժող: Նրանք երբեք չեն լռի, եթե իրենց կարծիքը հակա-սում է շրջապատի կարծիքին: Երբեմն հենց դրա համար էլ սիրում են, իսկ երբեմն հենց դրա համար էլ՝ ոչ:

5 Բարակ շրթունքներ

Մեծ բերանը բարակ շրթունքներվ բաց և բարի բնավո րության նշան է: Այս պիսի շրթունք ներ ունեցող մարդիկ բաց անձնավո-րություններ են, ունակ հաղորդելու դրական Էներգիա և ուշադրություն գրավելու: Նրանց հետ հեշտ է ընդհանուր լեզու գտնել: Սակայն չնայած այդ պիսի բաց բնավո րության նրանք ունակ են շրջա պատին ներշնչել իրենց ցան կությունը և սեփական կար-ծիքը:Բարակ շրթունքներով մարդիկ բարդ բնավորություն ունեն: Նրանք ունակ են գայթակղել և գրավել, կարող են հանելուկային լինել, եթե դա նրանց անհրաժեշտ է՝ նաև բաց: Ամեն դեպքում նրանք յուրա քանչյուր իրավի ճակից շահումով դուրս կգան:

6 Բարակ և փոքր շրթունքներ

Փոքր և բարակ շրթունքներ ունեցող մարդիկ ունեն բարդ բնավորություն: Նրանք շատ ընտրողաբար են մոտենում շրջապատին: Ոչ բոլորը կարող են նրանց հետ ընդհա նուր լեզու գտնել: Սակայն նա, ով դարձել է նրանց ընկերը կարող է համոզված լինել, որ միշտ աջակցություն և օգնություն կստանա ու երբեք դավաճանված չի լինի նրանց կողմից:Նույնկերպ և ընտանիքում․ այսպիսի շրթունքներ ունեցող մա րդիկ հավա տարիմ և լավ ամուսիններ են: Չնայած նրան, որ իրենց ընտանիքում հնարավոր են վեճեր, դրանց պատճառը դավա ճանությունը չի լինի: Նրանք հարգում են իրենց և իրենց ընտրությունը:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика