7 կարևոր պատճառ օրվա մեջ 4 բաժակ սուրճ խմելու համար․․․Հատկապես զարմացած եմ 6-րդից

7 կարևոր պատճառ օրվա մեջ 4 բաժակ սուրճ խմելու համար․․․Հատ կապես զարմացած եմ 6-րդից։Ավելի քան 100 միլիոն մարդ սուրճ խմում է ամեն օր միայն ԱՄՆ-ում։ Սուրճն ամենա տարածված ըմպելիքն է ամբողջ աշխարհում։ Այն պարունակում է որոշ կարևոր օրգանիկ միացութ յուններ և սնուցող նյու թեր, այդ թվում նաև վիտամին B։ Սուրճի ամենակա րևոր բաղադրիչ ների է համար վում կոֆեինը,որի չափավոր օգտագործման դեպքում,դուք կստանաք բազ մաթիվ օգտակար հատկություններ ձեր առող-ջության համար։

Վերջին ժամանակներում բազմաթիվ ապացույցներ են եղել, որոնց ցույց են տալիս, որ այս մուգ ըմպելիքը կարող է բարելավվել ձեր առողջության վիճակը, օգնելով կանխել դիաբետը և նվազեցնել լ յարդի հիվանդությունները։

Պատճառ 1

Սուրճը նվազեցնում է 2-րդ կարգի դ իաբ ետի զարգացումը. Հետազո տությունները ցույց են տվել, որ չափավոր սուրճի օգտա-գործումը (3-ից 5 բաժակ օրվա մեջ) կարող է նվազեցնել 2-րդ կարգի շա քարային դ իաբ ետի զարգացումը, որով մեր ժամանակ-ներում տա ռապում են ավելի քան 300 միլիոն մարդ։

Պատճառ 2

Սուրճը նվազեցնում է մի քանի տեսակի քա ղ ց կե ղների առա ջացման հավանակնությունը. Համա ձայն հետազոտությունների, սուրճը կարող է շատ օգտակար լինել որոշ դեպքերում։ Իրա կանում սուրճ խմող մարդիկ ունեն 40%-ով ավելի քիչ լ յարդի քաղցկ եղի զարգացման հավանականություն, որը համարվ ում է 3-րդը մա հացության թվով ամբողջ աշխարհում։

Պատճառ 3

Սուրճը կարող է խթանել ս րտի առողջությանը. Իրականում, հետազոտութ յունները ցույց են տվել, որ նրանք, ովքեր խմում են 4 բաժակ սուրճ ամեն օր՝ ունեն 11%-ով ավելի քիչ հավանակ անություն սրտի կաթված ունե նալու։

Պատճառ 4

Սուրճը կարող է պաշտպանել Ալց հայ մեր հիվանդությունից. Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր սուրճ են խմում 65%-ով կրճատում են այս հիվանդության առաջացումը։

Պատճառ 5

Սուրճը կարող է զգալիորեն նվա զեցնել դե պրեսիան. Առան ձին հետա զոտություն ները ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր խմում են օրգական 4 կամ 5 բաժակ սուրճ 53%- ով ավելի քիչ են հակված ինքնաս պանության։

Պատճառ 6

Սուրճը կարող է խ թանել ճարպի այրմանը. Գիտա կանորեն ապացուցված է, որ կոֆեինը կարող է արագացնել օրգանիզմի ճար-պի այրումը 10%-ով։

Պատճառ 7

Սուրճը օգնում է ձեզ ավելի երկար ապրել. Մինչև այս ենթադրութ յունը, անկացվել են բավականին շատ հետազո տություններ, որոնք ցույց են տվել, որ սուրճ խմելն իսկապես քչացնում է վաղ աժամ մա հերի հավանականությունը։

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика