Միայն վերջերս եմ իմացել, թե 80-ամյա պապիկս ինչպես է ազատվել իրեն այդքան տանջող ոտքերի ցավերից․․․Այժմ ես եմ հետևում նրա օրինակին

Միայն վերջերս եմ իմացել, թե 80-ամյա պապիկս ինչպես է ազատվել իրեն այդքան տանջող ոտքերի ցավերից․․․Այժմ ես եմ հետևում
նրա օրինակին։Իսկ դուք գիտեք, որ Երկրի խորքերից արդյունահանված կապույտ կավը հիանալի միջոց է հո դերի բու ժման համար:
Մարդու մարմնի այս հատվածի վրա դրա ազդեցո ւթյան մեթոդները բազմաթիվ են, քանի որ այն օգտագործվում է ինչպես ավանդա-
կան բժշկո ւթյան մեջ, այնպես էլ պաշտոնական բժշկական պրակտիկայում:

Բուժիչ կավի բաղադրությունը․

Կապույտ կավի մեջ պարունակվող հիմնական տարրերն են սիլի ցիումը, կալցի ումը, ալյո ւմինը և ման գանը։ Այն ներառում է նաև
արծաթ, կո բալտ, ռադ իում և այլ,բայց հիմնական բաղադրիչը սիլ իցիումն է։ Այլ բաղադրիչները հիանալի կերպով լրացնում են նրա
կազմը և ներդաշնակ են միմյանց հետ:

Հիմնական բաղադրիչների առավելությունները․

Սիլիցիումը պատասխանատու է օրգ անիզմի ծերացման գործընթացների կարգավ որման համար, հատկապես արյան անոթների
մաշ վածության համար։ Դրա պակասը կարող է հրահրել սկլ երոզի, հ ոդերի և ող նաշարի հիվա նդությունների առաջացում, ինչ-
պես նաև նյութ ափոխանակության գործընթացների ձախողում:

Կալ ցիումը մաշկի նյո ւթափոխանակության գործընթացների կարևոր կարգավորիչ է, բացի այդ, այն ակտիվ մասնակցություն է ու-
նենում ոս կրային հյուս վածքի սին թեզում:Ալյումինը պատասխանատու է հյուս վածքների վերականգնման գործընթացների համար,
նրա անբավարարո ւթյունը օրգ անիզմում կարող է հրահրել սև կետերի ձևավորո ւմ, պզու կներ և ծակ ոտիների ընդլայնում;

Մանգանը պատասխանատու է մաշկի առաձգականության համար։

Այսպիսով, նրա պակասի ժամանակ մարմնի տարբեր մասերին սեղմելիս նկատվում են կապ տուկներ և հեմատո մաներ։Կավի բա-
ղադրության մեջ ռա դիումի առկայության շնորհիվ այն ունի հաճելի կա պույտ գույն: Կապույտ կավի հատկությունները՝ նորմալաց
նում է իմու նային համակարգի գործունեությունը, հեռացնում է տարբեր նստված քներ՝ խարամներից մինչև տոքս իններ, խթանում
է վերականգնողական գործընթացներին և նյութափ ոխանակությանը, բարելավում է քր տինքի և ճար պագեղ ձերի աշխատանքը,
մաշկին հաղորդում է առաձգականություն և բարելավում է նրա արտաքին բնութագրերը։

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика