Կարգավորում է կանացի առողջությունը, խոլեստերինը, մարսողությունը, շաքարի մակարդակը, մաշկային հիվանդությունները և ոչ միայն․․․

Կարգավորում է կանացի առողջությունը, խոլեստերինը, մարսողությունը, շաքարի մակարդակը, մաշկային հիվանդությունները և ոչ
միայն․․Այս անհավանական օգտակար բույսն ունի բազում անվանումներ.շամ բալա,չաման,այծառվույտ,հացհամեմ,հունական Խոտ:

Ամբողջ աշխարհում գնահատվում են այս բույսի պտուղները, որոնք ոսկեգույն փոքրիկ հատիկներ են:Չինական և այուրվեդայական
բժշկությունը հին ժամանակներից օգտագործում է չամանի սերմերն ընդհանուր բժշկության մեջ և կոսմե տոլոգիայում:Արաբ գեղեց-
կուհիները պարբերաբար սննդի մեջ օգտագործում են այս բու ժիչ բույսի պտուղները:

Չամանի սերմերի օգուտը 1. Մար սողություն Չամանի պտուղները դրական ազդեցություն են գործում աղ եստամո քսային տրակտի
վրա, բարձրացնում են ախորժակը և բարելավում են մա րսողության գործընթացը: Խորհուրդ է տրվում ծլած սերմերն օգտագործել
լյա րդի ֆուն կցիաների թուլացում ունեցող հի վանդներին:

2. Շա քարային դի աբետ Մի շարք հետազ ոտություններ ցույց են տվել, որ շամբալայի սերմերը տեսանելի ազդեցություն են ունենում
ա րյան մեջ շա քարի նվազեցման վրա: Լավ էֆ եկտի համար խորհուրդ է տրվում ամեն օր ընդունել 2 թ/գ մանրացրած հատիկներ՝
նախապես խառնելով կաթի հետ:

3. Առ ողջ մա շկ Չամանի պտուղներից պատրաստված մածուկը ցուցաբերում է հակաբո րբոքիչ և հանգս տացնող ազդեցություն,
առաջացնում է ռեգե ներացիայի գոծընթաց: Դրա համար այն լայնորեն օգտագործվում է քերծ վածքների, վեր քերի և մա շկային խո
ցերի բու ժման ժամանակ:

4. Խոլես տերինի հսկողություն Բույսը շատ օգտակար է նրանց համար, ովքեր ունեն ավելորդ ք աշ, սր տի և ան ոթների հիվանդութ
յուններ: Տարբեր ուտեստների մեջ ավելացրեք չաման, օգտագործեք ծլեցրած սերմերը, խմեք հատիկներից պատրաստված թուրմը և
դուք լավ ծառայություն կմատուցեք ձեր օրգ անիզմին՝ իջեցնելով խոլ եստերինի մա կարդակն անո թներում:

5. Շնչո ւղիների հի վանդություն Շամբալայի պտուղներից պատրաստված կաթնային եփուկն իսկական փրկություն է չոր հա զի ժա-
մանակ: Իսկ եթե ձեզ տ անջում է կոկ որդի ցա վը, ահա գերազանց բաղադրատոմս ողո ղումներ կատարելու համար. 2 ճ/գ սերմը 30
րոպե եփել 1 լ ջրի մեջ: Այդ թուրմով պարբերաբար ող ողեք կո կորդը:

6. Կանացի առող ջություն Չամանի պտուղների օգտագործումը գործում է՝ որպես էստր ոգենների արտադրման բնական խթ անիչ:
Կերակրող մայրերի մոտ չամանը խթանում է լակտ ացիան: Այսպես. եթե կր ծքի կաթը չի բավականացնում, օրը 3 բաժակ եփուկ
խմեք (2 թ/գ պտուղը՝ 1 բաժակ տաք կաթի համար):

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яндекс.Метрика